Отказ от отговорност

Home » Отказ от отговорност
 • Сайтът Pokera.bg, с всички негови прилежащи страници, има изцяло информативен характер. На сайта не може да се играе покер, не се организират хазартни игри, не се предлагат онлайн хазартни услуги и не се приемат залози под никаква форма.
 • Сайтът Pokera.bg рекламира уеб страници, свързани с хазартна дейност, но не предоставя игрални услуги под никаква форма.
 • Информацията, която се предоставя на сайта Pokera.bg, трябва да се използва само с насочваща цел.
 • Pokera.bg не поема никаква отговорност за каквито и да било грешки на уеб страницата, включително пропуски или неточни материали.
 • Pokera.bg не поема никаква отговорност за каквито и да било щети, пропуснати ползи или други вреди и загуби, свързани с хазартни дейности, на читатели на уеб страницата, дори и те да се дължат на информацията, намираща се на нея.
 • Статиите на Pokera.bg не са насочени към малолетни и непълнолетни лица.
 • Като посетители на Pokera.bg е нужно да осъзнавате, че хазартът може сериозно да ви навреди в много отношения, включително и финансово. Ако не разбирате това, прекратете посещенията на сайта и се информирайте повече относно Отговорно залагане.
 • Информирайте се за законодателството в България по отношение на онлайн хазарта, преди да започнете използването на онлайн зали, предлагащи хазартни игри, до които е възможно да достигнете чрез сайта на Pokera.bg.
 • Отговорност на посетителите на Pokera.bg е да гарантират, че отговарят на всички възрастови и други регулаторни изисквания, преди да регистрират акаунт на всеки сайт за хазарт, който се представя или споменава по какъвто и да е начин на Pokera.bg.
 • Отговорност на посетителите на Pokera.bg е да гарантират, че отговарят на всички възрастови и други регулаторни изисквания, преди да регистрират акаунт на всеки сайт за хазарт, който се представя или споменава по какъвто и да е начин на Pokera.bg.
 • Цялото съдържание на сайта Pokera.bg е защитено от авторски права и не може да бъде възпроизвеждано без изричното съгласие и разрешение на Pokera.bg.
 • С посещаването на Pokera.bg, потребителите на сайта декларират, че разбират и са съгласни с гореописаните условия.